تعریف گیربکس اتومات هیوندای و کیا

یکی از مشکلاتی که بعد از  تعویض گیربکس اتومات پیش می اید تقه زدن در دنده ها مختلف است که با تعریف ایسیو این مشکل حل می شود   سر باتری را به مدت 20دقیقه جدا کنید سپس سر باتری را نصب کنید  خودرو را روشن کرده پا روی پدال ترمز دنده را از حالت pبه Rحرکت دهید 2ثانیه صبر کنید سپس از Rبه N حرکت دهید 2ثانیه صبر کنید از حالت Nبه حالت Dحرکت دهید دوثانیه صبر کنید این کار را 8بار در حالت رفت و برگشت دسته دنده اتومات انجام دهید

سپس دسته دنده در حالت D  قرار داده و شروع به حرکت کنید  تمامی دنده ها را پر کنید سپس ارام ارام سرعت را کم کرده و توقف کنید.

www.deltagps.ir